General Purchase Conditions of the KDC

General Purchase Conditions of the KDC
(The General Purchase Conditions of the KDC are only available in Dutch.)

Artikel 1.     Definities

In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst:    Iedere overeenkomst met betrekking tot inkoop van zaken en of werken door of namens KDC of tot het doen verrichten van diensten hoe dan ook genaamd ten behoeve van KDC.
Offerte:               Een op verzoek van KDC opgesteld document bevattende een gespecificeerde aanbieding voor een beoogde Overeenkomst.
Personeel:           De medewerkers van Wederpartij, hieronder mede te verstaan derden, die door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
Wederpartij:        De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wederpartij van KDC is met betrekking tot een Offerte of Overeenkomst.

Artikel 2.     Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, orders en Overeenkomsten, waarbij KDC optreedt als inkoper van zaken en/of diensten en/of werken.
2.2    Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden gelden slechts voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.
2.3    Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Wederpartij zijn niet van toepassing.

Artikel 3.     Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1    Een op aanvraag van KDC gedane Offerte is bindend en onherroepelijk.
3.2    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is KDC in verband met door haar verzochte aanbiedingen en Offertes geen kosten aan Wederpartij verschuldigd.
3.3    Indien een schriftelijke order van KDC volgt op een Offerte van Wederpartij dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de order door KDC wordt verzonden.
3.4    Indien een schriftelijke order door KDC wordt geplaatst zonder een daaraan voorafgaande aanbieding van Wederpartij, dan komt de Overeenkomst tot stand indien:

  1. binnen 14 dagen na dagtekening van de order een getekende kopie van de order van Wederpartij door KDC wordt ontvangen; of
  2. binnen 14 dagen de overeengekomen prestatie in over-een-stemming met de order is verricht.

3.5    In geval een Overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen opgeschort tot het moment dat de schriftelijke bevestiging van de order door KDC wordt verzonden.
3.6    Onder “schriftelijk” wordt in dit artikel verstaan: een bericht verzonden door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de betreffende partij per brief, fax of e-mail.

Artikel 4.     Prijzen

4.1    De overeengekomen prijzen zijn vast, luiden in euro en zijn inclusief alle belastingen en heffingen (bijvoorbeeld in- en uitvoerrechten) en inclusief alle kosten, maar exclusief BTW. Voorts zijn de prijzen gebaseerd op de leveringsconditie “delivered duty paid” (DDP, Incoterms, editie 2000) op de overeengekomen plaats van levering.
4.2    Verhoging van de prijzen is slechts mogelijk indien de mogelijkheid daartoe expliciet in de Overeenkomst is opgenomen. Indien de mogelijkheid tot prijswijziging is overeengekomen, zal hier geen beroep op kunnen worden gedaan voor reeds door KDC gedane bestellingen.

Artikel 5.     Levering

5.1    De in de order, Offerte of Overeenkomst genoemde (leverings)termijnen zijn fatale termijnen. Wederpartij zal door het enkele verstrijken van voornoemde termijnen in verzuim zijn.
5.2    Onder levering wordt mede verstaan een deellevering en levering van alle bijbehorende hulpmiddelen en documentatie, als genoemd in artikel 8.
5.3    Zodra Wederpartij weet of behoort te weten dat de overeengekomen prestatie niet, niet tijdig of niet naar behoren zal worden verricht geeft zij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan KDC onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze tekortkoming vormen. Onverminderd het recht van KDC overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.2 de Overeenkomst te ontbinden, overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van KDC kan worden geregeld. KDC heeft alsdan in ieder geval het recht herstel of vervanging zelf of door derden uit te (laten) voeren. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Wederpartij.
5.4    Indien KDC Wederpartij verzoekt de levering uit te stellen zal Wederpartij de zaken deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor KDC opslaan, beveiligen en verzekeren.
5.5    De overeengekomen prestatie wordt pas als opgeleverd/voltooid beschouwd wanneer Wederpartij hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan KDC kennis gegeven heeft van de voltooiing van de prestatie en de door KDC aangewezen personen de prestatie hebben goedgekeurd en hiervan schriftelijk mededeling aan Wederpartij hebben gedaan.
5.6    Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk en draagt zorg voor het bij het verrichten van de overeengekomen prestatie in te schakelen Personeel. Door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakeld Personeel zal voldoen aan door KDC gestelde bijzondere eisen en bij afwezigheid daarvan aan de algemene eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid.
5.7    KDC, dan wel een door haar ingeschakelde derde, heeft de bevoegdheid tot identificatie van Personeel dat door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt betrokken. Indien naar het oordeel van KDC sprake is van onvoldoende gekwalificeerd Personeel is KDC bevoegd om de verwijdering van het desbetreffende Personeel te gelasten en is de Wederpartij verplicht tot onverwijlde vervanging, met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel.

Artikel 6.     Verpakkingen

6.1    Zaken dienen op zodanige wijze te zijn verpakt, dat zij, bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken en met de gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden gelost en opgeslagen. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking.
6.2    Wederpartij spant zich in duurzame en milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen te gebruiken.
6.3    KDC heeft te allen tijde de bevoegdheid verpakkingsmaterialen aan Wederpartij te retourneren. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij naar het verzendadres van Wederpartij.
6.4    Bij gebruik van leenemballage en indien emballage in rekening wordt gebracht dient dit afzonderlijk op de Offerte en de vrachtbrief te worden vermeld. Leenemballage moet als zodanig duidelijk door Wederpartij worden gekenmerkt. Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 7.     Eigendom

7.1    Het risico van af te leveren zaken gaat eerst bij levering op KDC over. Het risico gaat niet over indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, respectievelijk indien de zaken niet vergezeld gaan van de bijbehorende hulpmiddelen en documentatie.
7.2    De eigendom van zaken gaat over van Wederpartij op KDC uiterlijk op het moment van levering, onverminderd het recht van KDC om de zaken overeenkomstig artikel 12 af te keuren. De Wederpartij garandeert dat de zaken vrij zijn van rechten van derden.
7.3    KDC is bevoegd te verlangen dat de overdracht van de eigendom van de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen op een eerder tijdstip zal plaatsvinden. De Wederpartij zal alsdan de zaken en/of de hiervoor bestemde materialen en onderdelen merken als herkenbaar eigendom van KDC en KDC vrijwaren voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden.

Artikel 8.     Hulpmiddelen en documentatie 

8.1    Door KDC ter beschikking gestelde dan wel door Wederpartij ten behoeve van de levering aan KDC aangeschafte of vervaardigde materialen, tekeningen, berekeningen, modellen, mallen, instructies, specificaties, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten, servicemanuals, instructieboeken, handleidingen en overige hulpmiddelen en documentatie blijven eigendom van KDC, respectievelijk worden eigendom van KDC op het moment van levering.
8.2    Wederpartij is verplicht de in het vorige lid bedoelde hulpmiddelen en documentatie te merken als herkenbaar eigendom van KDC, deze in goede staat te houden en voor haar rekening te verzekeren tegen alle risico’s, zolang de Wederpartij ten aanzien van die hulpmiddelen en documentatie als houder optreedt.
8.3    Wederpartij zal de hulpmiddelen en documentatie niet (doen) aanwenden voor of in verband met enig ander doel dan de overeengekomen prestatie, tenzij KDC hiertoe vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

Artikel 9.     Goedkeuring, toestemming

De door KDC ter zake van enig feit aan Wederpartij verleende goedkeuring of toestemming, als bedoeld in deze algemene inkoopvoorwaarden, ontslaat Wederpartij niet van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 10.   Wijzigingen, meerwerk 

10.1   KDC is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de overeengekomen prestatie worden/wordt gewijzigd. KDC is bevoegd modificaties aan te brengen of aan te doen brengen in de hulpmiddelen en documentatie, zoals bedoeld in artikel 8.
10.2   Indien zulks naar het oordeel van Wederpartij gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of leveringstermijn(en) zal zij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven KDC hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 8 (acht) dagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of leveringstijd naar het oordeel van KDC onredelijk zijn ten opzichte van de aard en de omvang van de wijziging heeft KDC het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij. Een opzegging op grond van dit lid geeft geen der partijen een recht op vergoeding van enigerlei schade.
10.3   Wederpartij dient KDC tijdig te informeren omtrent verwacht meerwerk. Meerwerk kan door Wederpartij slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van KDC worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht. Wederpartij dient voorafgaand aan de uitvoering van meerwerk de kosten schriftelijk te specificeren, bij gebreke waarvan KDC niet gehouden is het meerwerk te vergoeden.
10.4   Wederpartij mag geen wijzigingen aanbrengen of uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke order of toestemming van KDC.

Artikel 11.   Betaling, factuur, vordering

11.1   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden 30 (dertig) dagen nadat KDC de factuur heeft ontvangen én KDC de levering heeft goedgekeurd.
11.2   Wederpartij is verplicht op de factuur en begeleidende documenten het Inkoopordernummer en orderpositienummer te vermelden.
11.3   KDC is bevoegd te verlangen dat Wederpartij voor haar rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor KDC acceptabele bankinstelling om de nakoming van de verplichtingen van Wederpartij zeker te stellen.
11.4   Indien Wederpartij enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of deze algemene inkoopvoorwaarden niet of niet volledig nakomt, is KDC gerechtigd de betaling aan Wederpartij op te schorten.
11.5   Betaling door KDC houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in. KDC is te allen tijde bevoegd vorderingen van Wederpartij op haar te verrekenen met vorderingen die zij, uit welke hoofde dan ook, heeft op Wederpartij.
11.6   Een vordering van Wederpartij op KDC dient uiterlijk één jaar na ontstaan van deze vordering ingesteld te worden.

Artikel 12.   Keuring

12.1   Wederpartij zal KDC, telkens als daarom wordt verzocht, in de gelegenheid stellen de (deels) geleverde of te leveren zaken en/of de (deels) verrichte diensten en de bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken onderdelen en materialen (zoals gereedschappen) te keuren aan de hand van tussen partijen overeengekomen, alsmede eventuele wettelijke, dan wel anderszins van overheidswege gestelde specificaties. Op verzoek zal Wederpartij hiervoor kosteloos test- en meetapparatuur ter beschikking stellen en personele ondersteuning verlenen, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.2   KDC heeft het recht de (deels) geleverde of te leveren zaken en/of de (deels) verrichte diensten door een onafhankelijke instantie te laten keuren. Indien deze instantie afkeurt, zullen de kosten gemoeid met de keuring door deze instantie voor rekening van Wederpartij komen.
12.3   Wederpartij verleent in verband met keuring op grond van dit artikel toegang tot de plaatsen waar de zaken worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen en verstrekt voor haar rekening de benodigde documentatie en inlichtingen.
12.4   Indien KDC de door Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken onderdelen en materialen geheel of gedeeltelijk afkeurt, is Wederpartij verplicht tot onverwijlde vervanging van de afgekeurde onderdelen en materialen.
12.5   In geval van afkeuring van de (deels) geleverde of te leveren zaken en/of de (deels) verrichte diensten, heeft KDC het recht een termijn te stellen, waarbinnen Wederpartij tot herstel of vervanging van de afgekeurde zaken en/of het opnieuw uitvoeren van diensten dient over te gaan, tenzij KDC de voorkeur geeft aan ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 21.2. Indien Wederpartij de zaak en/of dienst niet binnen de gestelde termijn alsnog kan leveren of verrichten, is zij van rechtswege in verzuim en dient zij het eventueel reeds betaalde onmiddellijk te restitueren zonder dat daartoe een andere aanmaning is vereist en onverminderd het bepaalde in artikel 20.
12.6   In spoedeisende gevallen en in gevallen dat na overleg met Wederpartij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit dit artikel, heeft KDC het recht herstel of vervanging zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren. De kosten die hiermee zijn gemoeid zullen voor rekening van Wederpartij zijn.
12.7   Indien aflevering van zaken of het verrichten van diensten in gedeelten geschiedt, wordt elk gedeelte afzonderlijk gekeurd. Wederpartij kan zich bij afkeuring van een gedeelte niet beroepen op de goedkeuring van een vorig gedeelte.
12.8   In geval van afkeuring van zaken worden het risico en de eigendom geacht nooit te zijn overgegaan op KDC. 

Artikel 13.   Garantie

13.1   Wederpartij garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en/of verrichte diensten en garandeert dat deze zaken en/of diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat tenminste dat:

         –    de zaken en/of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de order is geplaatst en de Overeenkomst is gesloten;
         –    de zaken nieuw zijn, van goede kwaliteit en vrij zijn van gebreken en rechten van derden;
         –    de diensten op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden verricht;
         –    de zaken en/of diensten vergezeld gaan van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik
         –    de zaken en/of diensten voldoen aan alle voorschriften die voortvloeien uit de toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving inzake – onder meer – veiligheid, gezondheid en milieu.

13.2   De garantieperiode bedraagt 24 maanden, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De garantieperiode vangt aan op het moment van goedkeuring van de geleverde zaken en/of verrichte diensten. Indien binnen voornoemde garantieperiode gebreken in de geleverde zaken worden geconstateerd, welke niet het gevolg zijn van normale slijtage of ondeskundig gebruik, dient Wederpartij voor eigen rekening zorg te dragen voor vervanging of herstel van de gebrekkige zaken. Onder gebreken worden mede begrepen materiaal en/of fabricagefouten. Een soortgelijke verplichting tot het opheffen van gebreken geldt met betrekking tot verrichte diensten gedurende een periode van 24 maanden nadat de betreffende diensten zijn verricht.
13.3   De in 13.2 genoemde garantieperiode begint ten aanzien van de gerepareerde of vervangen zaken en/of verrichte diensten na acceptatie door KDC van de uitgevoerde reparatie of vervanging waarop de garantiebepalingen van toepassing waren, opnieuw te lopen.

Artikel 14.       Geheimhouding

14.1   Wederpartij garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie waaronder bedrijfsmiddelen, bedrijfsvoering, programmatuur en andere gegevens afkomstig van KDC, die op enigerlei wijze te harer kennis is gekomen of gebracht.
14.2   Het is Wederpartij niet toegestaan op de Overeenkomst betrekking hebbende bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en na schriftelijke goedkeuring KDC.
14.3   Alle door KDC aan Wederpartij in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde hulpmiddelen en documentatie als bedoeld in artikel 8 en overige bedrijfsinformatie blijven te allen tijde eigendom van KDC en dienen op eerste verzoek van KDC of uiterlijk bij levering te worden geretourneerd.
14.4   Wederpartij is verplicht zich te onthouden van het verstrekken van informatie aan derden, aangaande KDC en al haar activiteiten en in het bijzonder aangaande de inhoud van de Overeenkomst. Deze onthoudingsplicht geldt in het bijzonder en met name in de richting van de media.
14.5   Wederpartij zal de in dit artikel genoemde verplichtingen tevens opleggen aan haar Personeel.
14.6   Wederpartij is ingeval van overtreding van de bepalingen van dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000 per gebeurtenis en tevens € 500 voor iedere dag dat zij in overtreding is, te betalen aan KDC, onverminderd het recht van KDC op volledige schadevergoeding en onverminderd het recht van KDC andere maatregelen jegens Wederpartij te treffen.

Artikel 15.   Intellectueel eigendom

15.1   Wederpartij garandeert dat het verrichten van de overeengekomen prestatie en het benutten daarvan door of ten behoeve van KDC, geen inbreuk zal opleveren op octrooi-, merk-, model-, of auteursrechten of enige andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Wederpartij vrijwaart KDC voor aanspraken van derden terzake en vergoedt KDC alle schade en kosten die het gevolg zijn van zulke aanspraken.
15.2   Indien op de uit nakoming van de Overeenkomst voortvloeiende voortbrengselen van de geest, rechten van intellectuele eigendom rusten of een dergelijk recht gevestigd kan worden, draagt Wederpartij deze rechten en aanspraken over aan KDC op het moment dat het recht of de aanspraak ontstaat, welke overdracht KDC reeds nu voor alsdan aanvaard. De Wederpartij doet voor zover mogelijk afstand van haar persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 van de Auteurswet.
15.3   Wederpartij is verplicht KDC al die gegevens te verstrekken en die assistentie te verlenen, die noodzakelijk zijn voor de overdracht en/of vestiging van de in lid 2 bedoelde rechten, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Voorzover voor de overdracht en/of vestiging een nadere akte is vereist, zal Wederpartij op eerste verzoek van KDC een dergelijke akte ondertekenen.
15.4   Wederpartij verplicht zich te onthouden van het gebruik- in enige vorm van publicatie of anderszins – van de naam van KDC, het woordmerk Stichting Knowledge & Development Centre Mainport Schiphol en/of enig ander recht van intellectuele eigendom van of in gebruik bij KDC, tenzij na schriftelijke voorafgaande toestemming van KDC. Wederpartij onthoudt zich van het maken van foto’s, opnames of andere media, en het gebruik van beeldmateriaal, waarop de Luchthaven Schiphol of delen ervan zichtbaar zijn.

Artikel 16.   Overdracht

16.1   Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; de toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
16.2   Wederpartij zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KDC.
16.3   Door KDC gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Wederpartij voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst, deze algemene inkoopvoorwaarden en belasting- en sociale wetgeving op hem rustende verplichtingen.

Artikel 17.   Milieugevaarlijke stoffen

Wederpartij dient vóór het tot stand komen van de Overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren zaken milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen tijdens het normale gebruik en/of bij storingen, reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende zaken. Indien dit het geval is dient Wederpartij bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient Wederpartij de maatregelen te vermelden die getroffen dienen te worden om KDC, haar medewerkers en derden in geval van vrijkomen tegen deze stoffen te beschermen.

Artikel 18.   Afdracht belasting en premies

18.1   Wederpartij verplicht zich om aan haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen en loonbelasting, alsmede voldoening van omzetbelasting die verband houden met de Overeenkomst, stipt te voldoen en voorts, voor zover van toepassing, de toepasselijke CAO stipt na te leven. Indien en zolang KDC aanleiding heeft te veronderstellen dat Wederpartij de in de vorige volzin omschreven verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is KDC niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan Wederpartij.
18.2   Wederpartij vrijwaart KDC van alle aanspraken (inclusief rente, boetes en kosten) die door de belastingdienst, een uitvoeringsinstelling of een derde worden gemaakt tot betaling van door Wederpartij of een derde verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en/of premies werknemersverzekeringen.
18.3   Op eerste verzoek van KDC overhandigt Wederpartij een positieve “verklaring omtrent betalingsgedrag” van de belastingdienst en/of de uitvoeringsinstelling, die niet ouder mag zijn dan drie maanden. Zolang Wederpartij zo’n verklaring niet verschaft, is KDC niet gehouden tot betaling aan Wederpartij van enig door KDC verschuldigd bedrag.
18.4   Onverminderd het voorgaande zal Wederpartij een zodanige administratie voeren dat de werkelijke loonkosten voor de overeengekomen prestatie kunnen worden vastgesteld. KDC heeft te allen tijde het recht deze administratie in te zien.
18.5   KDC is gerechtigd om bij toepasselijkheid van de wetgeving betreffende ketenaansprakelijkheid en aanverwante wetgeving het loonbelastings- en premiebestanddeel van elke factuur rechtstreeks op een G-rekening dan wel rechtstreeks aan de Ontvanger c.q. een uitvoeringsinstelling over te maken.
18.6   Indien door Wederpartij gebruik wordt gemaakt van de diensten van (werknemers van) derden (uitsluitend met toestemming van KDC conform artikel 16) dient Wederpartij aan KDC het sofi-nummer, kopie paspoort en – indien van toepassing – kopie tewerkstellings-/verblijfsvergunning van de betreffende werknemers te verschaffen. Wederpartij zal bij een eventueel ingeschakelde derde de bepalingen van artikel 18 in een overeenkomst met deze derde opnemen en de derde verplichten deze bepalingen in door hem te sluiten overeenkomsten op te nemen.

Artikel 19.   Overmacht

In het geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 30 (dertig) dagen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomt te ontbinden zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht aan de zijde van Wederpartij wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Wederpartij ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- cq solvabiliteitsproblemen bij Wederpartij.

Artikel 20.   Aansprakelijkheid

20.1 Indien Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, kan KDC haar in gebreke stellen. Wederpartij is echter onmiddellijk in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Wederpartij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is Wederpartij in verzuim.
20.2 De ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, is niet vereist indien de termijn waarbinnen de overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is Wederpartij vanaf dat moment direct in verzuim.
20.3 Tenzij anders overeengekomen, is Wederpartij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tegenover KDC aansprakelijk voor de door KDC geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is:

–    voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
–    voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
–    voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
–    voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is;
–    voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
1. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wederpartij of diens Personeel;
3. in geval van schending van het intellectueel eigendom als bedoeld in artikel 15 van de KDC-inkoopvoorwaarden 2017.

20.4 Indien als gevolg van het gebruik van zaken van KDC bij Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan KDC of aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van Wederpartij. De staffel inzake aansprakelijkheid opgenomen in het derde lid is dan van overeenkomstige toepassing.
20.5 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Wederpartij, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, komen ten laste van Wederpartij. Wederpartij vrijwaart KDC tegen elke aansprakelijkheid in dit verband. De aansprakelijkheidsbeperking zoals genoemd in het derde lid is niet van toepassing.

Artikel 21.   Beëindiging van de Overeenkomst

21.1   KDC heeft te allen tijde de bevoegdheid om met inachtneming van een termijn van één maand de Overeenkomst tussentijds op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke mededeling, staakt Wederpartij de uitvoering van de Overeenkomst. KDC en de Wederpartij zullen overleg plegen over de gevolgen van een zodanige opzegging.
21.2   KDC is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen (zonder dat KDC gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in geval van:

1. surséance van betaling of faillietverklaring van Wederpartij of een aanvraag daartoe;
2. verkoop of beëindiging van de onderneming van Wederpartij;
3. intrekking van de vergunningen van Wederpartij die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
4. beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Wederpartij of op zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst; of
5. tekortschieten van Wederpartij in de nakoming van de Overeenkomst en, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na door KDC schriftelijk in gebreke te zijn gesteld de verplichting niet alsnog binnen veertien dagen wordt nagekomen.

21.3   Alle vorderingen, die KDC in geval van beëindiging in overeenstemming met dit artikel op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 22.   Toepasselijk recht en geschillen

22.1   Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het “Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing.
22.2   Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die in verband met deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.

Artikel 23.   Vertaling

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze algemene inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

AIV–KDC VW–9001, februari 2017